Takstblad 2015

Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig          kr. 522,00
Vandafgift pr. m3          kr. 4,00
Statsafgift pr. m3          kr. 5,86
Drikkevandsbidrag/grundvandssikring, pr. m3          kr. 0,67

 

 

 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) kr.    4.343,00
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr.   4.343,00 
Øvrige forbrugere:   501 - 2.000 m3/år (2 x bidrag) kr.   8.685,00
                           2.001 - 5.000 m3/år (3 x bidrag) kr. 13.028,00
                           5.001 - 10.000 m3/år (4 x bidrag) kr. 17.371,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone, pr. ejendom (matr.nr) kr.   8.898,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone, pr. ejensom (matr.nr) kr.            *
Stikledningsbidrag i byzone, pr. stk.(1 mtr. ind på egen matr.nr. incl. stophane ) kr.   3.488,00
Stikledningsbidgar i landzone, pr. stk.(1 mtr. ind på egen matr.nr. incl stophane) kr.   3.980,00

 * Forsyningsledningsbidrag i landzone beregnes efter de faktiske omkostninger.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling

ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag, svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgler.

Byzone er defineret som de områder, hvor der er fremført forsyningeledninger i nærmeste vej som parcellen grænser op til. Øvrige områder betegnes som landzone.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjulte ledninger, hvor det evt. vil være muligt at få refusion af afgifter for ledningsførtvand (statsafgift, vandskat) og vandafgift fra vandværket jvf. gældende lovgvning.

Gebyrer        
Rykkergebyr kr. 100,00
For sen indsendelse af selvaflæsningskort       kr. 100,00
Selvaflæsningskort til aflæsningsbesøg kr. 400,00
Flyttegebyr kr. 150,00
Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler ved hushandel kr. 250,00

Ved manglende betaling af opkrævede afgifter, kan vandværket foranledige tilførslen afbrudt.

Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning      kr. 600,00
Gebyr for indscanning af regninger kr.   25,00

Måleraflæsning foretages 1. januar

Alle afgifter opkræves a'conto pr. kvartal.

Godkendt af Holstebro kommune november 2014 

Alle priser er excl. moms